View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับสยามแก๊สเปิด

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

จำนวนที่รับ

รายละเอียด

วันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 20, 2017

ลักษณะงาน :

• ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
• รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลและทบทวนข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง.
• ช่วยเหลือทีมในการเตรียมโปรแกรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการตรวจสอบ.
• ช่วยเหลือทีมในการนำเสนอความเสี่ยง พร้อมนำเสนอข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการและระบบควบคุมภายใน.
• วางแผน, ออกแบบ และดำเนินการจัดการกระบวนการ risk management สำหรับบริษัท, สถานีบริการก๊าซ, โรงอัดบรรจุก๊าซ และคลังก๊าซ.

คุณสมบัติ :

• เพศชาย/หญิง อายุ, สัญชาติไทย .
• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
• อายุ 25 – 40 ปี.
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างดี .
• มีจริยธรรมในการทำงาน และมีความคิดเชิงระบบ.
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและชอบพบปะผู้อื่น .
• มีความคิดแง่บวก, สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ตนเองได้ และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้.
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint.

วิศวกรขาย

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 20, 2017

ลักษณะงาน :

• รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายและการขายแอมโมเนีย ในรูปแบบถังขนาดใหญ่, ถังบรรจุขนาดเล็ก หรือรูปแบบอื่นๆให้แก่ผู้ใช้หรือคู่ค้า.
• ช่วยเหลือผู้จัดการขายในการจัดทำแผนการขายและงบประมาณประจำปี.
• ให้บริการลูกค้าและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คุณภาพการบริการตามที่กำหนดไว้.
• รับคำสั่งซื้อ, ดูแลยอดขาย ประสานและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในแต่ละวัน.
• จัดเตรียมรายงานยอดขายและข้อมูลทางการตลาดให้กับผู้จัดการขาย.
• ติดตามและควบคุมยอดลูกหนี้คงค้าง, ระยะเวลาการให้เครดิต และยอดเครดิตสูงสุด ที่กำหนดให้แก่ลูกแต่ละราย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้.

คุณสมบัติ :

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี.
• จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท, สาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอิเลคโทรนิคส์, วิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมเครื่องกล.
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรขาย.
• สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.
• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการและผลประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ไม่มี-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

แผนกสรรหา
โทร. 02-120-9999 ext.
สวัสดิการและผลประโยชน์ฝ่าย
โทร. 02-120-9999 ext.