View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบการขนส่ง
ผลิตกระบอก
ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสยามแก๊ส

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก. เราดำเนินธุรกิจค้าขายก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, และประเทศเวียดนาม. ในประเทศไทย, กลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้ค้าก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “"สยามแก๊ส"” และ “ยูนิคแก๊ส” ซึ่งได้จัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม, อีกทั้งเรายังมีระบบการขนส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ทั้งทางบกและทางน้ำ, รวมถึงเรายังมีโรงงานผลิตถังก๊าซแอลพีจี ส่งผลให้กลุ่มสยามแก๊สดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร. ในต่างประเทศ, เราดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งก๊าซแอลพีจี ภายใต้แบรนด์ “SGGAS”, “SINGGAS”, และ “MYGAZ”.

พิธีลงนามในสัญญา

พิธีลงนามในสัญญา

Signing ceremony
พ.ค. 22, 2020, Siamgas and Petrochemicals Plc. will provide crude oil and refined oil storage service to Bangchak Corporation Plc. under a long term contract.
read more

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม
On April 23, 2020 Siamgas and Petrochemicals Plc. with management team hand out 1,000 bags of 5 kilogram rice to the public. The handout of rice is to provide relief to those who was affected by the Covid-19.

ข่าวและกิจกรรม

วิดีโอองค์กร
ประวัติบริษัท