View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงานอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออก. โดยในส่วนของธุรกิจในประเทศไทย, บริษัทมีแผนลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิ่มจำนวนสถานีบริการก๊าซ LPG และโรงอัดบรรจุก๊าซ LPG รวมถึงการขยายธุรกิจขนส่งทางเรือโดยการซื้อเรือเพื่อใช้ในการขนส่งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น. ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศนั้น, ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนซื้อธุรกิจคลังเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื่อประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, และประเทศมาเลเซีย. โดยบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกต่อไป.

ทั้งนี้, บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานอื่นๆด้วย, เช่น, โอกาสในการขยายธุรกิจพลังงาน LNG หรือ NGV, รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีอื่นๆ รวมถึงพลังงานอื่นๆด้วย.

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2008.

โลโก้

กรรมการ

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจทางด้านพลังงานในระดับโลก

พันธกิจ

บริษัทมีข้อได้เปรียบและมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ, เช่น, การเจริญเติบโตของตลาดและการปล่อยราคาก๊าซลอยตัวในอนาคต. ในส่วนของการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ, บริษัทได้พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) และการสร้างเครือข่ายในการกระจายสินค้า และบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศใกล้เคียง. โดยการพัฒนาดังกล่าว, บริษัทได้มุ่งเน้นในส่วนสำคัญต่างๆ ดังนี้

• วางแผนการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (Facilities) ได้แก่ คลังก๊าซ , คลังก๊าซและท่าเรือ, โรงอัดบรรจุก๊าซ, และสถานีบริการรวมถึง ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการบริการทั่วทุกพื้นที่.

• พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ, และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพ, และมีความปลอดภัย.

• ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ , การให้บริการ, รวมถึงการปฏิบัติภายในองค์กร.

• มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยการจัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ , โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความสะดวก, ในราคาประหยัดและเป็นธรรม.

• ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล, และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ, ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม, รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน, ตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย.

วิสัยทัศน์

ประวัติบริษัท

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน), เดิมชื่อบริษัท วีเอสพีพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2001 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท, มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ("ก๊าซ LPG") ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สยามแก๊ส". ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จำกัด (“SGI”) ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง, พ.ศ.2543. ในขณะนั้น, กลุ่มวีรบวรพงศ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SGI. อย่างไรก็ตาม, กลุ่มวีรบวรพงศ์ได้ขายหุ้น SGI ทั้งจำนวนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2006. บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซ LPG, ก่อนที่จะขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ LPG.

บริษัทได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัท โดยการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสู่การค้าก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอื่น, รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งทางรถยนต์และทางเรือ. บริษัทได้เริ่มขยายการลงทุน, ในวันที่ 27 ธันวาคม 2004, บริษัทได้เข้าซื้อบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“UGP”), ซึ่งประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG, แอมโมเนีย, และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2005, บริษัทลงทุนในบริษัท ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จำกัด (“LCR”) ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันและก๊าซ LPG ทางรถยนต์ . หลังจากนั้น, ในวันที่ 1 กันยายน 2005, บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG จาก SGI ได้แก่ ที่ดิน, สิทธิการเช่า, อาคารและสิ่งปลูกสร้าง, อุปกรณ์, เครื่องมือ, ถังก๊าซ LPG, คลังเก็บก๊าซ LPG, เครื่องหมายการค้า, และสิทธิบัตร เป็นต้น.

ในปี 2005, บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน), และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามาตรา 7 ที่ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว, แอมโมเนีย, และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สยามแก๊ส" และ "ยูนิคแก๊ส", และประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น. โดยมีบริษัทย่อยในกลุ่มรวมทั้งสิ้น 8 ได้แก่ บริษัทที่บริษัทถือหุ้นทางตรง คือ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จำกัด และบริษัทที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทอีกจำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท ลัคกี้ มารีน จำกัด, บริษัท เคมีคัลส์แก๊ส ขนส่ง จำกัด, บริษัท ยูนิค มารีน จำกัด, บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, และบริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำกัด.

ในปี 2008, บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใต้ชื่อ “SGP” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2008, และได้มีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

• บริษัทได้จัดตั้งบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด (“SQS”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2008 เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG ของบริษัท ถังเหล็กสากล จำกัด จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ในราคา 123.30 ล้านบาท.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด (“SEEC”) จำนวน 28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 280 ล้านบาท จากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท วีวอง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และ. นายกฤตพงษ์ พัชรภิญญโญพงศ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท . ที่ผ่านมา ดังนั้นจึง, บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ SEEC เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2008.

• บริษัทได้ซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างท่าเรือขนส่งก๊าซ LPG คลังเก็บก๊าซ LPG และ โรงบรรจุก๊าซ LPG จากบริษัท ไทยเกรียงกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2008. โดยเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย เนื้อที่ 89-3-40 ไร่, และอาคารที่ตั้งอยู่ เลขที่ 33 หมู่ที่ 4, ถนนสุขสวัสดิ์, ตำบลบางจาก, อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ.

• บริษัทได้จัดตั้ง SIAMGAS HK CO., LTD.(“SGHK”) , บริษัทย่อย, โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว , SGHK ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2009. ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งและค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของ SUPERGAS COMPANY LIMITED “SUPERGAS” จาก SHANGHAI CROWN LIMITED เป็นเงินลงทุนจำนวน 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2010.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของ SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. (“SGLS”) จาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เป็นเงินลงทุน. เวลา 15.0 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2010. และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก SHELL GAS (LPG) SINGAPORE PTE. LTD. เป็น SINGGAS (LPG) PTE LTD. “SINGGAS”. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2010, บริษัทได้ขายหุ้นสัดส่วน 5% ให้กับ THOUSAND STAR CORPORATE LIMITED.

• บริษัทได้จัดตั้ง UNITED GAS & PETROCHEMICALS SDN.. BHD. ("UNITED") บริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว . โดย UNITED ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย เมื่อไตรมาสที่ 3 ของปี 2010 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย . เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2013, ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติยกเลิก UNITED เนื่องจากปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังมิได้ดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมในการบริหารจัดการ. ซึ่งการเลิก UNITED ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ.

• บริษัทได้จัดตั้งบริษัท สยามนทลิน จำกัด ร่วมกับบริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 3 ของปี 2010.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของส่วนได้เสียใน BP Zhuhai LPG จำกัด (BPZH) เป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมดโดย SHINE Top International Investment Limited (“SHINE TOP”) (49%) และความดันโลหิตทั่วโลก Investments Limited (BP GLOBAL) (51%) ที่ 101.0 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผ่าน SGHK บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2010, และได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2010. และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก BP ZHUHAI (LPG) LIMITED (“BPZH”) เป็น SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.(“SINOSIAM”). โดย SINOSIAM จดทะเบียนนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวงจร ประกอบด้วยคลังสินค้า, ท่าเรือที่ใช้รับแก๊สในการนำเข้าและส่งออก, ท่าเรือที่สามารถให้บริการผ่านท่า, รวมถึงการกระจายสินค้าด้วยเรือ, รถบรรทุกก๊าซ, และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อลงถังบรรจุแก๊ส.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของ CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. (“COGEL”) & จาก CHEVRON CHINA LTD. โดยผ่าน SIAMGAS HK COMPANY LIMITED ("SGHK"), บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เป็นเงินลงทุน, เวลา 51.0 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้วางเงินมัดจำไว้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2009, อย่างไรก็ตาม, ได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2011. ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก CHEVRON OCEAN GAS & ENERGY LTD. เป็น SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.(“SOGEL”). โดย SOGEL
จดทะเบียนนิติบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวงจร ประกอบด้วยคลังสินค้า, ท่าเรือที่ใช้รับแก๊สในการนำเข้าและส่งออก, ท่าเรือที่สามารถให้บริการผ่านท่า, รวมถึงการกระจายสินค้าด้วยเรือและรถบรรทุกก๊าซ.

• บริษัทได้จัดตั้ง SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”) บริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว. โดย SGT ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2012 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกแก๊สปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาค. และได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่มกราคม 2013.

• บริษัทได้ทำการควบรวมธุรกิจขนส่งทางเรือจำนวน 5 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท บริษัท ลัคกี้ มารีน จำกัด, บริษัท ยูนิคแก๊ส เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, และ บริษัท ยูนิคแก๊ส แคร์ริเออร์ จำกัด เป็น บริษัท สยามลัคกี้มารีน จำกัด โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2011.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 4,500.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2012 โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเพื่อเป็นการปลดหลักประกันทั้งหมดที่บริษัทมีกับสถาบันทางการเงิน.

• บริษัทได้จัดตั้งบริษัท สยามสุขสวัสดิ์, จำกัด. บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2012 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์.

• บริษัทได้มีการลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญที่ซื้อคืนจำนวน 31,068,500 ของทุนจดทะเบียน. โดยโครงการซื้อหุ้นคืนมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนวันที่ 3 สิงหาคม 2009 เป็น 2 กุมภาพันธ์ 2010 และกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2010 เป็น 2 กุมภาพันธ์ 2013. ตามกฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน, การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน, และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.. 2544", ที่ระบุไว้ว่าภายหลังครบกำหนดระยะเวลาให้ทำการจำหน่ายคืนภายใน 3 ปี, หากบริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมาไม่หมดหรือยังมิได้จำหน่าย, บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย. ที่ผ่านมา ดังนั้นจึง, บริษัทจึงได้มีมติอนุมัติในการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 31,068,500 หุ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013 จากจำนวนหุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น เป็น 918,931,500 ของทุนจดทะเบียน. ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2013.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 79.64% ของ Shell Gas Hai Phong Limited (“SGH”) เป็นเงินลงทุนจำนวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Shell Gas (LPG) Holding B.V. ซึ่งได้วางเงินมัดจำไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2012 และได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2013. และได้ทำการเปลีย่นชื่อเป็น "City Gas North Company Limited" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม.

• บริษัทซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของ Shell Gas (LPG) Vietnam Limited จาก Shell Gas (LPG) Holding B.V. เวลา 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐ. ซึ่งได้วางเงินมัดจำไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2012 และได้ทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2013. และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “CITYGAS COMPANY LIMITED” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม.

• บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN.. BHD. (“STSB”) ใน EAST MALAYSIA เป็นจำนวนเงินลงทุนจำนวน 10.0 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย โดยผ่าน MYGAZ SDN.. BHD. (“MYGAZ”). MYGAZ เป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย MYGAZ ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย. ซึ่งได้วางเงินมัดจำไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2012. และได้ทำการโอนสินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2013.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2014 โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงนำไป REFINANCING.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2015 โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงนำไป REFINANCING.

• บริษัทได้มีการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท, SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) และ CITYGAS CO., LTD. (“CGV”), ในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2015, และดำเนินธุรกิจในนามของ SGV ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม. อย่างไรก็ตาม, สินทรัพย์, หนี้สิน สิทธิ และภาระผูกพันของ CGV ทั้งหมดได้มีการโอนไปยัง SGV ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการควบรวมกิจการของบริษัทจำกัดในประเทศเวียดนาม.

• บริษัทได้จัดตั้ง SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD. (“SGM”) บริษัทย่อย เป็นเงินลงทุนจำนวน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,566 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 25.66 บาท เท่ากับ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์). โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว. โดย SGM ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company).

• บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD. (“FAR EAST”) โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 400,000 ริงกิตมาเลเซีย และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2015. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015, บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ FAR EAST จาก 400,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 10,000,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และคลังเก็บในประเทศมาเลเซีย. อย่างไรก็ตามในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในครั้งนี้ FAR EAST มีผู้ร่วมลงทุนคือ NAS GAS SDN. BHD. (“NAS GAS”), ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท, โดย NAS GAS เข้าร่วมลงทุนใน FAR EAST ในสัดส่วน 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด , เท่ากับ 3,000,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับ 25,380,000 บาท. ดังนั้น, ดังนั้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามสัดส่วน 70% เท่ากับ 7,000,000 หรือคิดเป็น จำนวน 59,220,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ริงกิตมาเลเซียเท่ากับ 8.46 บาท). และการร่วมทุนนี้จัดเป็นการลงทุนในกิจการร่วมค้า (ตามข้อตกลงร่วมค้า).

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2016 สำหรับผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด SGP162A และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไปโดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม.

• บริษัทได้จัดตั้ง SIAMGAS POWER PTE. LTD. (“SPW”), บริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เป็นเงินลงทุนจำนวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ, หรือประมาณ 844.08 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.17 บาท). โดย SPW ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Holding Company).

• บริษัทเข้าซื้อเงินลงทุนสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาด 230 เมกะวัตต์ในประเทศเมียนมาร์ โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 48 ล้านเหรียญ. สหรัฐ, หรือประมาณ 1,688.16 ล้านบาท คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2016 ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.17 บาท), โดยให้ SIAM GAS POWER PTE. LTD. (“SPW”), (บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน), เป็นผู้เข้าลงทุน. โดยมีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น (Sales and Purchase Agreement) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2016.

• บริษัทได้จัดตั้ง SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (“SGB”), บริษัทย่อย, โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เป็นเงินลงทุนจำนวน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์, หรือประมาณ 26.34 บาท (อัตรา แลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 26.34 บาท). โดย SGB ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2016 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company).

• เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2560 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ . มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000 ล้านบาท. มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน.

• เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นของบริษัท Far East Petroleum Sdn.Bhd. ให้แก่บุคคลภายนอกในสัดส่วน 30% ของหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 3.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 มาเลเซียริงกิต คิดเป็นจำนวนเงิน 3.00 ล้านมาเลเซียริงกิต. โดยมีขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 3.08 ล้านบาท. ทั้งนี้ภายหลังการขายหุ้นนี้มีผลทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงจาก 100.00% เป็น 70.00% และบริษัท Far East Petroleum Sdn.Bhd. ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท.

• เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd. (“SGI”) ได้จัดตั้งบริษัท Siamgas J&J International Ltd.(“SJJ”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 48,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 ตากาบังคลาเทศ. และมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ . กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้น 80% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 3.89 ล้านตากาบังคลาเทศ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1.71 ล้านบาท.

• เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd. (“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 24.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 859.94 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 24.01 ล้านหุ้น เป็น 48.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%. และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560.

• เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 การโอนหุ้นในบริษัท MLP ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย . ซึ่งมีผลทำให้บริษัท MSN บริษัท AEP และบริษัท MLP เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของกลุ่มกิจการในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2560.

• เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd. (“SGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) กับบุคคลภายนอก เพื่อจัดตั้ง PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 0.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย. และมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศอินโดนีเซีย. กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้น 55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 11,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่ากับ 27.50 ล้านบาท.

• เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd. (“SGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) กับบุคคลภายนอก เพื่อจัดตั้งบริษัท KMA Siam Ltd. (“KSL”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศเมียนมา . กลุ่มกิจการได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 0.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 3.24 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2560.

• เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd. (“SGI”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 0.05 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1.70 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 0.05 ล้าน เป็น 0.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. บริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในบริษัท SGI. ดังนั้นบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 บริษัท Siamgas J&J International Ltd.. (“SJJ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มกิจการ ได้จัดตั้งบริษัท Siamgas Bangladesh Ltd.(“SGB”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 ตากาบังคลาเทศ. และมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ. กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้น 99.90% และได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 99,900 ตากาบังคลาเทศ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 40,679 บาท.

• เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd. (“SGI”) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 33.22 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 0.10 ล้าน เป็น 1.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. บริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในบริษัท SGI. ทั้งนี้, บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศเมียนมา. บริษัท SPW ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มของ 3 บริษัท คือ บริษัท Myanmar Lighting (“IPP”) Co.,Ltd.(“MLIPP”), บริษัท MSN International Limited (MSN) และ บริษัท Asiatech Energy Pte.Ltd. (“AEPL”) ในสัดส่วนหุ้นละ 6.1% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 305.89 ล้านบาท. ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท SPW จะเป็นร้อยละ 36.10% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561.

• เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560, บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าในประเทศเมียนมา. ในการลงทุนครั้งนี้ บริษัท SPW ได้ถือหุ้นใน 3 บริษัท คือ บริษัท Southern Myanmar Development Co.,Ltd. (“SMD”), บริษัท TSM Co.,Ltd. (“TSM”) และบริษัท Asiatech Infrastructure Company Pte.Ltd. (“AIC”) ในสัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 0.80 ล้านบาท.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่และจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท.

• เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 31.72 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 51.02 ล้านหุ้น เป็น 52.02 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน ดังนั้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 8.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 262.02 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 52.02 ล้านหุ้น เป็น 60.28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน ดังนั้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด "SLNG" ในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด. บริษัทย่อยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม.

• เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd.(“SGI”) โดยเป็น 100% บริษัทย่อย ได้จัดตั้งบริษัท Pacific Gas Bangladesh Ltd. (“PGB”) ในประเทศบังคลาเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ตากาบังคลาเทศ. PGB เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SGI ในสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศบังคลาเทศ .

• เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd.(“SGI”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 0.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 21.27 ล้านบาท. โดยหุ้นสามัญมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.10 ล้านหุ้น เป็น 1.78 ล้านหุ้น. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในสัดส่วน 100% และยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม.

• เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อหุ้นในสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 2.5 ล้านหุ้นของบริษัท Far East Petroleum Sdn.Bhd. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 มาเลเซียริงกิต รวมจำนวนเงิน 2.5 ล้านมาเลเซียริงกิต หรือคิดเป็นจำนวน 20.47 ล้านบาท. โดยบริษัทได้จ่ายชำระทั้งจำนวนแล้วในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561. ทั้งนี้ส่งผลทำให้บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 95%.

• เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd.(“SGI”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 0.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ, หรือประมาณ 3.34 ล้านบาท. โดยหุ้นสามัญมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.10 ล้านหุ้น เป็น 1.88 ล้านหุ้น. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในสัดส่วน 100% และยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม.

• เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 3.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 100.06 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 60.28 ล้านหุ้น เป็น 63.28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน ดังนั้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศเมียนมา. SPW ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มของ 3 บริษัท คือ บริษัท Myanmar Lighting (IPP) Co.,Ltd. (“MLP”) MSN International Limited (“MSN”) และ Asiatech Energy Pte.Ltd. (“AEP”) ในสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว. โดยการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 262.07 ล้านบาท. ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มกิจการ. SPW ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายจำนวน 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 62.18 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และจ่ายชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 5.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 199.89 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561. ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อย SPW จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41.10% องทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม 2561.

• เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท สยามลัคกี้มารีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 103 ล้านบาท คิดเป็น 10.30 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท. โดยกลุ่มบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนในการลงทุนไว้ที่ 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย. โดยได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2561.

• เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd.(“SGI”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจำนวน 150,000 ดอลล่าห์สหรัฐ หรือเท่ากับ 0.15 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 4.95 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 1.88 ล้านหุ้น เป็น 2.03 ล้านหุ้น. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในสัดส่วน 100% และยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม.

• เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 185.22 ล้านบาท คิดเป็น 5.60 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. จากหุ้นสามัญจำนวน 63.28 ล้านหุ้น เป็น 68.88 ล้านหุ้น. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในสัดส่วน 100% และยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2561 สำหรับผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่และจะไม่เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท.

• เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 32.78 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 68.88 ล้านหุ้น เป็น 69.88 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน ดังนั้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัท Siamgas Global Investment Pte.Ltd.(“SGI”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 0.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ, หรือประมาณ 3.30 ล้านบาท. โดยหุ้นสามัญมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าห์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 2.03 ล้านหุ้น เป็น 2.13 ล้านหุ้น. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนในสัดส่วน 100% และยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25-29 มกราคม 2562 สำหรับผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้.

• เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท Siam Lucky Marine Co.,Ltd.(“SLM”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 4.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 40.0 ล้านบาท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ. โดยกลุ่มบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนในการลงทุนไว้ที่ 100%.

• เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 50.91 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 69.88 ล้านหุ้น เป็น 71.48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน ดังนั้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd.(“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 0.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 15.32 ล้านบาท. จากหุ้นสามัญจำนวน 71.48 ล้านหุ้น เป็น 71.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน ดังนั้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิมคือ 100%.

• เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท Siam Ethanol Exports Co.,Ltd.(“SEE”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 57.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 575.0 ล้านบาท. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนใน SEE. ทั้งนี้ส่งผลทำให้บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 87.69%.

• เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท Singgas Pte.Ltd. เป็น 100% บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในบริษัท Tropical Gas Pte.Ltd. (“TPC”) ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงคโปร์. โดยการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.44 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับ 32 ล้านบาท.

• เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด. (“SLNG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำการซื้อหุ้นบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด. (“TPP”) ในสัดส่วน 40.51% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,361 ล้านบาท. โดย TPP ดำเนินธุรกิจให้เช่าคลังเก็บน้ำมันและท่าเรือน้ำลึก ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี.

• ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท Southern Myanmar Development Co.,Ltd. (“SMD”) บริษัทร่วมทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นผ่าน SPW ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 1.00 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 10,000 ล้านจัต หรือเทียบเท่า 204.0 ล้านบาท. โดยบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ 33%.

• เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด. (“SLNG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด (“TPP”) ในสัดส่วน 30% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,000 ล้านบาท.

• เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด . (“SLNG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด. (“TPP”) ในสัดส่วน 0.69% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 23 ล้านบาท. โดย TPP ดำเนินธุรกิจให้เช่าคลังเก็บน้ำมันและท่าเรือน้ำลึก ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี.

• เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd. (“SPW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท Ruamur Pte.Ltd. (“RUM”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์. และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า. กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 41.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 305.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 9,288 บาท.

• บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 4,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2563 สำหรับผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป โดยในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้.

• เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด . (“TPP”) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“STT”).

• ระหว่างช่วง 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท Siam Gas Power Pte.Ltd. (“SPW”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 0.27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 8.46 ล้านบาท. โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 72.23 ล้านหุ้น เป็น 72.50 ล้านหุ้น. โดยบริษัทจ่ายเงินเพิ่มทุนเต็มจำนวน. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยนี้ไว้เท่าเดิมคือ 100%. และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างงวด.

• ในช่วงระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัท MyGaz Sdn.Bhd. (“MGM”) ซึ่งจดทะเบียน ในประเทศมาเลเซียได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นเงินประมาณ 282.12 ล้านบาท. โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 12.00 ล้านหุ้น เป็น 50.00 ล้านหุ้น. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยนี้ไว้เท่าเดิมคือ 70 %. และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างงวด.

• เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด. (“SLNG”) ได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วน 28.49% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท สยาม แท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด. (“STT”) เป็นมูลค่า 932 ล้านบาท. โดยปัจจุบัน SLNG เข้าถือหุ้นใน STT แล้วในสัดส่วน 99.69

• เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท MyGaz Sdn.Bhd. (“MGM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Far East Mygaz Service Snd.Bhd. (“FMG”) โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 2,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 1 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น. บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยดังกล่าว. โดยดำเนินธุรกิจขนส่งในประเทศมาเลเซียเป็นหลัก.

• เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด (“SQS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตถังแก๊สกับบริษัท ชื่นศิริ จำกัด. (“LIN”) เป็นจำนวน 178,572 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 69.69% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 44.64 ล้านบาท. โดย LIN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.

• ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท Southern Myanmar Development Co.,Ltd. (“SMD”) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 75,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 750 ล้านจัตเมียนมา หรือเทียบเท่า 16.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 4.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนของกลุ่มกิจการจำนวน 5.45 ล้านบาท และคงค้างชำระค่าหุ้นจำนวน 0.58 ล้านบาท. บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยนี้ไว้เท่าเดิมคือ 33.00%

• ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท MSN International Ltd., (“MSN”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ได้จดทะเบียน เลิกกิจการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2562.

• ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, บริษัท TSM Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2562.

ภาพรวมธุรกิจ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สยามแก๊สฯ ดำเนินธุรกิจค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) มากกว่า 40 ปี. ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานธุรกิจในประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศเวียดนาม, ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย.

ธุรกิจในประเทศไทย

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) (“SGP”)

สยามแก๊สเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า "สยามแก๊ส". จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง 3 ช่องทางดังนี้ 1. ก๊าซหุงต้ม – จัดจำหน่ายเป็นถังแก๊สขนาด 4 กิโลกรัม. 15 กิโลกรัม. และ 48 กิโลกรัม. ไปยังผู้บริโภคตามบ้านเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. 2. ก๊าซรถยนต์ จัดจำหน่ายในรูปแบบของสถานีบริการแก๊ส. 3. ก๊าซอุตสาหกรรม จัดจำหน่ายในรูปแบบเบ้าท์ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่.

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) (“UGP”)

UGP ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 1982, ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 105 ล้านบาท. โดยมี SGP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 99.51 % ของทุนที่เรียกชำระแล้ว. UGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG, แอมโมเนีย, และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น โดยดำเนินการบรรจุและจำหน่ายก๊าซ LPG แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ได้แก่ บิวเทน, โพรเพน, และโพรเพลแลนท์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิคแก๊ส”, ซึ่ง UGP ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราช บัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 (เทียบเท่าใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง, พ.ศ.. 2543.
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UGP ที่ www.uniquegas.co.th)

ประเทศไทย 2
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ธุรกิจในต่างประเทศ

สิงคโปร์ >>>

SINGGAS (LPG) PTE. LTD. (“SINGGAS”)

SINGGAS, จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายแก๊ส ปิโตรเลียมเหลว. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2010, SGP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนจาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V., จากนั้นได้ขายหุ้นสามัญบางส่วนของ SINGGAS ในสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2010.
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SINGGAS ที่ www.singgas.com.sg)

SingGas 2

SingGas 1

SIAM GAS TRADING PTE. LTD. (“SGT”)

SGT เป็นบริษัทย่อยที่ SGP ถือหุ้นในสัดส่วน 100% จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500,000 เหรียญสิงคโปร์. SGT ดำเนินธุรกิจค้าส่งขนาดใหญ่ โดยการจำหน่ายก๊าซ LPG ของ SGT เป็นการจำหน่ายในลักษณะเป็นลำเรือ ซึ่งมีจุดกระจายสินค้าหลัก 3 แห่ง ประกอบด้วยคลังที่ประเทศจีน 2 แห่ง และคลังลอยน้ำที่ประเทศสิงคโปร์ 1 แห่ง.

จีที 1

จีที 2

VIETNAM >>>

SUPERGAS COMPANY LIMITED (“SUPERGAS”)

SUPERGAS เป็นบริษัทย่อยที่ SGP ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน. SUPERGAS จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม. SGP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนจาก SHANGHAI CROWN LIMITED เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2010. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2015 SUPERGAS CO., LTD. (“SGV”) และ CITYGAS CO., LTD. (“CGV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SGP. ได้มีการควบรวมกิจการและดำเนินธุรกิจในนามของ SUPERGAS. การควบรวมกิจการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดย, สินทรัพย์, หนี้สิน สิทธิ และภาระผูกพันของ CGV ทั้งหมดได้มีการโอนไปยัง SUPERGAS ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการควบรวมกิจการของบริษัทจำกัดในประเทศเวียดนาม. โดยภายหลังการควบรวมกิจการ, ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ SUPERGAS เท่ากับ 425.50 ล้านบาท.

CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED (“CITYGAS NORTH”)

CITYGAS NORTH เป็นบริษัทร่วมค้าที่ SGP ถือหุ้นในสัดส่วน 79.6% ของทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 149.90 ล้านบาท. โดย SGP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SHELL GAS HAIPHONG LIMITED จาก SHELL GAS (LPG) HOLDINGS B.V. เวลา 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2013. โดยภายหลัง, ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “SHELL GAS HAIPHONG LIMITED” เป็น “CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED”.

รถบรรทุก

รถบรรทุก

CHINA >>>

SINOSIAMGAS AND PETROCHEMICALS LIMITED (“SINOSIAM”)

SINOSIAM เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ SGP ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน. วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจรในประเทศจีน. ประกอบด้วยคลังสินค้า, และท่าเรือที่ใช้รับแก๊สในการนำเข้า, ส่งออก, และท่าเรือที่สามารถให้บริการผ่านท่า, รวมถึงการกระจายสินค้าด้วยเรือ รถบรรทุกก๊าซ, และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อบรรจุลงถังบรรจุก๊าซ. SGP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนของ BP Zhuhai Limited เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2010, และได้เริ่มดำเนินธุรกิจค้าก๊าซแอลพีจีภายใต้ชื่อ SINOSIAM.

ภาชนะบรรจุก๊าซ

น้ำมันพืช

SIAM OCEAN GAS & ENERGY LIMITED (“SOGEL”)

SOGEL เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ SGP ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศจีน. SOGEL วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครบวงจรในประเทศจีน. ประกอบด้วยคลังสินค้า, และท่าเรือที่ใช้รับแก๊สในการนำเข้า, ส่งออก, และท่าเรือที่สามารถให้บริการผ่านท่า, รวมถึงการกระจายสินค้าด้วยเรือ รถบรรทุกก๊าซ, SGP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนของ Chevron Ocean Gas & Energy Limited เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2011.

Sogel 1

Sogel 2

MALAYSIA >>>

MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”)

MYGAZ เป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 70.0% ของทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 12.0 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย. โดย MYGAZ ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ SHELL TIMUR SDN. BHD. (“STSB”) ใน EAST MALAYSIA เป็นจำนวนเงินลงทุนจำนวน 10.0 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย. ซึ่งได้วางเงินมัดจำไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2012 และได้ทำการโอนสินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2013.

LOGISTIC

SGP ดำเนินในที่ดินและทางทะเลการขนส่งของแอลพีจีและแอมโมเนียภายใต้ บริษัท ย่อยสองแห่งซึ่งเป็นลัคกี้แคร์ จำกัด, จำกัด. (“LCR”) and Siam Lucky Marine Co., จำกัด. (“SLM”). บริษัท ทั้งสองได้จดทะเบียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง, พ.ศ.. 2543 และนำไปใช้สำหรับน้ำมันและแอลพีจีขนส่งใบอนุญาตตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง, พ.ศ.. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง, (No. 2พ.ศ.. 2522 โดยกรมทะเบียนการค้า. SGP ตั้ง บริษัท ย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของ SGP. นี้จะทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากที่สุด.

LAND TRANSPORTATION

LUCKY CARRIER COMPANY LIMITED (“LCR”)

ลัคกี้แคร์ จำกัด, จำกัด. จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 1991 กับ SGP เป็นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว. LCR จดทะเบียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง, พ.ศ.. 2543 และดำเนินงานแอลพีจีและการขนส่งน้ำมันโดยบรรทุกบนท้องถนน. ปัจจุบัน, กองทัพเรือประกอบด้วย 28 บรรทุกถนนน้ำมันที่มีความจุรวมของ 948,000 ลิตร , 280 แอลพีจีบรรทุกถนนที่มีกำลังการผลิตรวม 3,143 ตัน, และสองบรรทุกถนนสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ที่มีกำลังการผลิตรวม 68,000 ลิตร. LCR ให้บริการขนส่งทั่วประเทศ.

Roadtankers_GreenStrip_01 COPY1

Tanker_Fleet_01

MARINE TRANSPORTATION

SIAM LUCKY MARINE COMPANY LIMITED (“SLM”)

SLM เป็น บริษัท ย่อยของ SGP กับ SGP ถือโดยตรง 45.9% และถือโดยอ้อมผ่าน LCR และ UGP 39.4% และ 14.7% ตามลำดับ. SLM ดำเนินการขนส่งทางทะเลของปิโตรเลียมและแอลพีจีในประเทศไทยและต่างประเทศ, และมีใบอนุญาตสำหรับแอลพีจีและการขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง, พ.ศ.. 2543. ปัจจุบัน, SLM มี 20 LPG เรือบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมของ 116,553 ตัน, และ 3 เรือรถบรรทุกแอมโมเนียที่มีน้ำหนักรวมของ 2,573 ตัน.

Pat15_Left_02_resize

P1040383

ผู้ผลิตแอลพีจีถัง

SGP ดำเนินธุรกิจผลิตถังแอลพีจีผ่าน บริษัท ย่อยโดยตรงสยามควอลิตี้สตีล จำกัด, จำกัด. (“SQS”). SGP ตั้งค่า SQS เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตถังเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของ SGP. นี้จะทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากที่สุด.

SIAM QUALITY STEEL COMPANY LIMITED (“SQS”)

SQS เป็น บริษัท ย่อยโดยตรงกับ SGP ถือ 99.99% ของทุนชำระแล้ว. SQS ดำเนินผู้ผลิตถังแอลพีจีรวมแอลพีจีถังสำหรับการปรุงอาหารและการใช้แอลพีจีสำหรับรถยนต์กระป๋อง. ลูกค้าหลักของ SQS มี SGP UGP และ บริษัท อื่น ๆ ในกลุ่มสยามแก๊สในประเทศและต่างประเทศ.
(For more information please visit SQS website at www.siamqualitysteel.co.th)

P1010166_resize

P1010189_resize,en

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิ MM

ในวรวิทย์

นายวรวิทย์ WEERABORWORNPONG

ประธานกรรมการ

 

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ในพัชรา

นางพัชรา WEERABORWORNPONG

กรรมการ / กรรมการบริหาร

 

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ศุภชัย W

นายศุภชัย WEERABORWORNPONG

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการศึกษา :

• M.B.A. SasinGraduate Institude of Chulalongkorn University

• B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

พัชราวดีว.

นางสาวพัชราวดี WEERABORWORNPONG

กรรมการ

 

ประวัติการศึกษา :

• M.A. Business Management , Regents Business School London

• B.S.C. Applied Business Management, Imperial College London

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สมชาย K

นายสมชาย KO-PRASOBSUK

กรรมการ

 

ประวัติการศึกษา :

• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ผู้ชาย K

นายวิโรจน์ KLANGBOONKLONG

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

ประวัติการศึกษา :

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Mechanical Engineering of Asian Institute of Technology (AIT)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

หานซี

นายหาญ CHIOCHARN

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 

ประวัติการศึกษา :

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สุดจิต D

นางสุดจิต DIVARI

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 

ประวัติการศึกษา :

• บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

• หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

• หลักสูตร IT Governance of Cyber resilience Program (ITG)

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง, นำเสนอให้ และดำเนินการใดๆ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ, ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. บริษัทได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ, กฎหมาย, นโยบาย, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท. โดยกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน ดังนี้

 1. กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดก็ตาม.
 2. กรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น, รวมถึงข้อกฎหมายของประเทศไทยกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท.
 3. กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม.
 4. บริษัทกําหนดนโยบายในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. การช่วยเหลือทางการเมือง. บริษัทมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง หรือมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดหรือกลุ่มการเมืองใด. โดยจะไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด และจะไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้สมัครรับการเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม.
  2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม, เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างชื่อเสียงของบริษัท และกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ. บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคให้การกุศลและการให้เงินสนับสนุนให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย, ไม่ถูกนําไปใช้เป็นช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น. โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ, ที่ชัดเจน, รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆได้.
  3. การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง โปร่งใส. ไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น. ทั้งนี้การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องการรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่กำหนดไว้.
  4. บริษัทต้องไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอํานวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดําเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทําหน้าที่แทนบริษัท, ที่ปรึกษา, นายหน้า, คู่สัญญา, คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท.
  5. บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน, ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้โดยกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย, ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้กระทำไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล. และรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้.
  6. การขายและการตลาด. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานขายและการตลาดเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น.
  7. การจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่งใส, ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท.
  8. การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร, การเลื่อนตําแหน่ง, การฝึกอบรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น.
 5. การนํานโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ
  1. สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงเปิดเผยให้บุคคลผู้ทําหน้าที่แทนบริษัท, ที่ปรึกษา, นายหน้า, คู่สัญญา, คู่ค้า รวมถึงบริษัทย่อย, บริษัทร่วมและบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม เพื่อนําไปปฏิบัติผ่านช่องทางที่กําหนด.
  2. จัดให้มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง และจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงขององค์กร. ซึ่งสอดคล้องกับ, กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม.
  3. จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม.
   คลิกเพื่อดูข้อมูลการขอ/ให้คำแนะนำ และการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
  4. พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท. โดยแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำแนะนำ, สามารถกระทำได้โดยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้.
  5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง โดยไม่ลดตำแหน่ง, ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ ต่อพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท. โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส, ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ได้กำหนดไว้.
  6. ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้, ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างงาน, ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น, และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มสยามแก๊ส

(SGP Group Privacy Policy)

SGP Group เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ การละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SGP Group จึงได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์กลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์
SGP Group มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดนโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล และ กำหนดมาตราการในการบริหารจัดการการละเมิดสิทธิของเจ้าของส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย

ข้อ 2. ขอบเขตการใช้บังคับ
การกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับ SGP Group พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SGP Group ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับ SGP Group จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข้อ 3. คํานิยาม
"เอสจีพี กรุ๊ป"
หมายความว่า บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"บริษัทย่อย"
หมายความว่า บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

"ข้อมูลส่วนบุคคล"
หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

"ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว" (Sensitive Data)
หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามคณะกรรมการประกาศกำหนด

"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Controller: DC)
หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Processor: DP)
หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

"เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Protection Officer: DPO)
หมายความว่า บุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP) ซึ่งอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP) หรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP) มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการดำเนินการประสานงาน และรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

"บุคคล"
หมายความว่า บุคคลธรรมดา

"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และพันธมิตรทางธุรกิจ

"คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอสจีพี กรุ๊ป"
หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group

"คุ้กกี้"
หมายความว่า ไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น

ข้อ 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
SGP Group จะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น
การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล SGP Group จะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใดๆ จะไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

การขอความยินยอม เก็บ ใช้หรือเปิดเผย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ SGP Group ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์

การขอความยินยอม เก็บ ใช้หรือเปิดเผย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ SGP Group จะขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ

การขอความยินยอม เก็บ ใช้หรือเปิดเผย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ SGP Group จะขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้นๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น

ข้อ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
SGP Group จะเก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว

5.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเช่น

   • เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่างๆ
   • เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาของ SGP GROUP
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
   • เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ SGP GROUP หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับ SGP GROUP
   • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ SGP GROUP
   • เพื่อการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน
   • เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ SGP GROUP
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับ SGP GROUP ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
   • เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ SGP Group

5.2 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว SGP GROUP จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ SGP GROUP กำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
5.3 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อในกรณีที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
5.5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 6 การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
6.2 ต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
6.3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.4 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 • กระทำตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น
 • จำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข้อ 7 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
SGP Group จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น โดย SGP Group จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
หากกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บไว้โดยเฉพาะ SGP Group จะกำหนดระยะเวลาในการเก็บตามความเหมาะสมในกิจการของ SGP Group
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บ SGP Group จะดำเนินการ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด SGP Group มีระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ หกสิบวันนับแต่วันที่บันทึกภาพ

ข้อ 8 หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller : DC)
 • ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการเมื่อจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
 • ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งรับข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
 • จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก็บรักษา
 • แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ช.ม.
 • บันทึกรายการเมื่อมีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินการตามคำขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม โดยไม่ชักช้าหรือไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
 • บันทึกการปฏิเสธคำขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้ กรณีปฏิเสธการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • แยกส่วนข้อมูลส่วนบุคคลออกจากข้อมูลอื่นทันที ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น นับแต่วันที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้ทราบ
 • หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ปฏิเสธการคัดค้าน ด้วยเหตุผลตามกฎหมาย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ต้องบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ต้องบันทึกคำร้องขอของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) พร้อมด้วยเหตุผลไว้
 • จัดให้มีข้อตกลงระหว่างกันของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP)
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) และแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ
 • แต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร (กรณีอยู่ที่ต่างประเทศ)
  • หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor : DP)
 • หน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC)
 • หน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP)
 • จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ทราบ
 • จัดทำและจัดเก็บ บันทึกรายการของกิจกรรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้

 

  • หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
  • ให้คำแนะนำแก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP)
 • ให้คําแนะนําพนักงานหรือผู้รับจ้างของ SGP Group เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group
  • ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล และพนักงานหรือผู้รับจ้างของSGP Group
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC), ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP), ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของ SGP Group, คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล SGP Group
  • รักษาความลับของข้อมูลที่รู้หรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP) ต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) โดยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ และ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DP) ต้องไม่เลิกจ้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) เพราะเหตุที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ รวมถึงสามารถรายงานปัญหาไปยังผู้บริหารระดับสูงของ SGP Group ได้
 • รายงานสถานะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DC) ทราบอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย

ข้อ 9. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอสจีพี กรุ๊ป” และ “พนักงานบริษัท”
9.1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอสจีพี กรุ๊ป ทําหน้าที่เป็นคณะทำงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • กํากับให้เกิดโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของSGP Group เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group
 • กํากับดูแลและสนับสนุนให้SGP Group ดําเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย
 • มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานที่ดูแลปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของSGP Group และส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับพนักงานของ SGP Group
 • จัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที

 

 • ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของSGP Group และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้ “คณะกรรมการบริษัท” ทราบเป็นประจําอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีรวมถึงควบคุมดูแลให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานของSGP Group สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group

9.2 พนักงานของ เอสจีพี กรุ๊ป มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SGP Group ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อ 10 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล
  • สิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข้อ 11 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
SGP Group จะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้โดยหน้าที่ ซึ่งกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และทบทวนมาตรการต่างๆดังกล่าว เมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินกว่าความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ขอถอนความยินยอม

ข้อ 12 โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เอสจีพี กรุ๊ป
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของSGP Group อาจมีความผิดและถูกลงโทษ
ทางวินัย รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด

ข้อ 13 ช่องทางการติดต่อ
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล: dpoIegal@siamgas.com

 

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

Click here to Download

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน คุ้กกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้ คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ดังนี้
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ SGP Groupจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย
SGP Groupจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SGP Group โดยการใช้งานคุกกี้ของ SGP Groupแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้
คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของ SGP Groupได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ SGP Groupสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของ SGP Groupเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ SGP Groupใช้คุกกี้ประเภทนี้ SGP Groupจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ SGP Group ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้ SGP Group สามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ SGP Group ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)
เว็บไซต์ของ SGP Group มีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้
ทั้งนี้ SGP Groupไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของSGP Groupได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ
การจัดการคุกกี้
ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน
ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ