View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

สยามแก๊ส ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี

สยามแก๊ส ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566, บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง . ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี. ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี, ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต.
โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้พื้นที่ภายในคลังลำปาง เพาะปลูกพืชผักสวนครัว , พืชผลทางการเกษตร, และเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตมาใช้สำหรับบริโภคและจำหน่าย. ซึ่งเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน.

หมวดหมู่: ข่าวสารองค์กร