View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบการขนส่ง
ผลิตกระบอก
ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสยามแก๊ส

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก. เราดำเนินธุรกิจค้าขายก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, และประเทศเวียดนาม. ในประเทศไทย, กลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้ค้าก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “"สยามแก๊ส"” และ “ยูนิคแก๊ส” ซึ่งได้จัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม, อีกทั้งเรายังมีระบบการขนส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ทั้งทางบกและทางน้ำ, รวมถึงเรายังมีโรงงานผลิตถังก๊าซแอลพีจี ส่งผลให้กลุ่มสยามแก๊สดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร. ในต่างประเทศ, เราดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งก๊าซแอลพีจี ภายใต้แบรนด์ “SGGAS”, “SINGGAS”, และ “MYGAZ”.

พิธีลงนามในสัญญา

พิธีลงนามในสัญญา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2014, SGP ลงนามในสัญญาการขายก๊าซ LPG ให้กับบริษัท Liquigaz Philippines Corporation, ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวอันดับ 2 ในประเทศฟิลิปปินส์, ในปริมาณ 180,000 ตัน.

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2014, ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมเปิดระบบประปาภูเขาและปลูกป่ากับชุมชนราษฎรบ้านสินไชย บ้านผาแดง บ้านสันติวนา และบ้านป่าเกี๊ยะ ณ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.

ข่าวและกิจกรรม

วิดีโอองค์กร
ประวัติบริษัท